TRENDLER

Haydi Çocuklar, Felsefe Yapıyoruz!

Görüntülenme 1460

0
Haydi Çocuklar, Felsefe Yapıyoruz!

Bir konunun, olayın “neden”inin, “niçin”inin irdelenip soruşturulduğu bir ortamda, insanların birbirini, “Felsefe yapma!” diye ironik bir tarzda uyardığı bir neslin çocuklarıyız. Bu uyarı, çocukluğumuzdan itibaren kim bilir ne çok heyecanımızı söndürmüş, merak ve keşif duygumuzu yitirmemize neden olup yaratıcılığımızı törpülemiştir. Ne çok çocuk, derinlemesine ve bağlantılı düşünme olanağını deneyimleme fırsatını, düşünce dünyasının renkli atmosferinde yol alma cesaretini yitirmiş, yeni, farklı, saçma olanın yaratıcı potansiyelinin üzerini örtmüştür.

Halbuki felsefenin kendisi çocukça bir etkinlik değil mi? Sonu gelmeyen sorularıyla, merak ve hayret duygularının izlerini sürüşleriyle, bitmek bilmeyen anlama çabalarıyla, bir türlü doyurulamayan, kendisini ve çevresini keşif iştahlarıyla, olup biteni sorgulayan tutumlarıyla, “Kral çıplak!” diye haykırabilme cesaretleriyle, “her çocuk filozof değil mi?”

Felsefenin çocukça bir etkinlik, her çocuğun bir filozof olduğu gerçeği, şimdilerde yeniden keşfediliyor.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de “çocuklar için felsefe” çalışmaları hız kazandı. Farklı eğitim anlayışları ve pedagojik yaklaşımların beslediği çocuklar için felsefe çalışmaları, son yıllarda eğitim ve pedagoji dünyasını bir hayli hareketlendirdi. Eleştirel düşünmenin bir hak ve hatta vatandaşlık koşulu olarak tartışıldığı günümüz dünyasında çocuklar için felsefe çalışmalarının ortak hedefi, özgüvenli, iletişim ve sosyal becerileri gelişmiş, demokratik değerleri içselleştirmiş, mutlu ve özgür çocuklar yetiştirmek.

Çocuk felsefesi kavramı, ilk kez 1950’li yıllarda K. Jaspers tarafından kullanılıyor, hemen arkasından insan yetiştirme düzeni ve bireysel becerilerin gelişimiyle ilişkilendirilerek çocuk eğitiminin konuları arasına giriyor.

Çocuk felsefesinin pedagojik temeli, düşünsel yetilerin çocukluk döneminde kazanılması gerektiğini düşünen M. Lipman tarafından Amerika’da atılıyor. Felsefe profesörü olarak çalışan Lipman, dersleri sırasında üniversite düzeyinde olmalarına rağmen eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerileri eksik olan öğrencilerinden yola çıkıyor. Yaşamını çocuk felsefesine adayan Lipman’ın geliştirdiği, T. Jackson ve E. Martens’in dünyaya tanıttığı metot, bugün 40’tan fazla ülkede 5-13 yaş arası çocuklarda uygulanıyor. Çocuğun düşünsel gelişimindeki faydalarının keşfedilmesiyle günden güne yaygınlaşan program, felsefenin edebiyat, müzik, tiyatro gibi sanat alanlarında ve hatta spor gibi uğraşlarda da yapılabilecek kadar doğal bir etkinlik olduğu kabulüne dayanıyor.

Alanda ikinci önemli kişi, G. Matthews. Matthews’ın metodu, çocukların yaptıklarını büyükler için de felsefe olarak kabul etmiştir. Bu metot, öğrencilerin bazı sorunlarını çözebilmeleri için çocukluk dönemlerine gitmeyi öneren bir anlayışa sahiptir. Söz konusu çalışmalara T. Jackson ve D. Daurer de katılmıştır.

Jackson ve Daurer’ın metodu, hangi yaşta olursa olsun, ne söylerse söylesin kimseyi küçümsemeden önemsemeyi önceler, her düşünce serbestçe ifade edilmelidir, konuşan herkesin dinlenmesi bir “hak”tır, bunu engelleyen dışsal baskıları ortadan kaldırmaksa “ödev”dir. Daurer, çocukların kendilerine güven duymaları, özeleştiri yapabilmeleri, temellendirebilecekleri düşünceleri oluşturabilmeleri gibi kişilik geliştiren yetilerin, farklılıklara açık olabilme, çatışmayı ve eleştiriyi zenginlik olarak tanıyabilme, demokratik bir anlayışla benzer ve karşıt görüşleri kabullenebilme gibi sosyal yetilerin, delillendirme gücü, akılcı ve mantıklı düşünce geliştirebilme gibi mantıksal yetilerin ve yaşama ilişkin konu ve sorunlara çok yönlü bakabilme gibi felsefi düşünme yetilerinin ancak çocukluk döneminde ve felsefe eğitimiyle kazanılabileceğini vurguluyor.

Söz konusu metodlar kendine özgü pedagojiler ortaya koymuşlar, bu pedagojik yaklaşımlardan en yaygın olanı, P4C. Kısaltmadaki “p” philosophy/felsefeyi, “4” for/with/”ile” yi, “için”i, “C” ise children/communities/ çocukları, toplulukları simgeliyor.

M.Lipman, A. M. Sharp, E. Worley, P. Worley ile birlikte anılan P4C yaklaşımı, felsefe tarihini ve akımlarını öğretici nitelikte olmayıp felsefe kavramlarıyla çalışan, kavramları anlamaya çalışan, analiz eden, sınırları konusunda sorular soran, düşünce ve yargıları soruşturup, eleştiri süzgecinden geçiren bir pedagoji.  Eleştirel (critical), yaratıcı (creative), özenli (caring), dayanıs?macı (collaborative) boyutlar, çok boyutlu düşünmenin “4 C” si olarak kabul ediyor. Eles?tirel boyutta, kavram analizi, hipotez olus?turma, varsayımları sorgulama, örnek ve kars?ı-örnek sunma, akıl yürütme, sorus?turmayı takip etme, yaratıcı boyuttta bag?lantıları kurma, analojiler üretme, “ya s?öyle olsaydı”? türünden alternatifli düşünme, düşünmenin dışa açılan tarafını temsil eden özenlilik boyutunda dig?erlerinin düs?üncesiyle ilgilenme, düşünceleri kis?iselles?tirmeme, gelişen düşüncelerle fikirlerini deg?is?tirebilme esnekliğini kazandırma, dayanıs?macı boyutta ise katılımcı olma, düs?ünceleri birlikte gelis?tirme, farklı fikirleri kabullenme gibi sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Felsefe yapmayı ve düşünmeyi deneyimleten P4C pedagoji yaklaşımı, katılımcının bilme sürecini inşa edecek yeterlikte olduğunu kabul eder, dersten ziyade bir soruşturma esastır, tarzsa didaktik değil diyalojik yapıdadır. Dolayısıyla söz konusu olan sınıftan farklı olmak üzere aktif ve dinamik niteliklerini sergileyen; “soruşturan topluluk”tur. Öğretmen/Eğitmen ise geleneksel öğretim anlayışındaki; hakem rolündeki sınıfın tek otoritesi, hakim rolündeki gibi neyin, ne kadar doğru olduğunun karar vericisi, tek ve tartışılmaz doğruyu hiyerarşik bir tarzda aktaran bir öğretici gibi olmayıp soruşturma topluluğunun tek tek ve beraberce düşünmesini sağlayan, düşünce ürünlerinin serbestçe dillendirilmesini özendiren bir rehber, kolaylaştırıcıdır.

Dillendirilen tüm kazanım ve becerilerin yaşamsal önemi ve değeri, E. Hoffer’ın adlandırmasıyla “kesin inançlılar” tarafından alt üst edilen sosyo-politik kültürlerde daha çok anlaşılıyor. Çocuklar için felsefe çalışmalarının iki dünya savaşının insanlık adına yarattığı yıkımın büyüklüğünün anlaşılması sonrasında başlamasıysa çok anlamlı.

Cicero, “Ah felsefe, yaşamın rehberi! Ah erdemleri arayan, kötülükleri kovan! Biz ve insanlık tarihi sensiz ne yapardık?” derken felsefesiz toplumların insanlık durumlarına ilişkin neleri ima ediyordu, kim bilir?

Çocukların üstleneceği; tüm alanlarıyla yaşamı kucaklayan “felsefe çıraklığı” rolü, toplumsal kutuplaşmanın bilendiği toplumsal zamanlarda zorunluluk halini alıyor. J. Dewey’in deyişiyle, sınıfı toplumun “embryo”su haline dönüştürmek, sınıfı felsefi düşünüş ve kavramların özgürce konuşulup tartışıldığı “agora”ya dönüştürmekten geçiyor, sanırım.

Epiktetos, “Felsefeyle uğraşıyorum, deme; kendimi kurtarıyorum, de!” biçiminde uyarıyor bizi. Evet, insanın ve insanlığın kurtuluşu için “felsefe yapmak” gerekiyor.

O halde, dünyayı felsefe yapan çocuklar kurtaracak, diyelim…

 

Barış Aygener

 

Etiketler
Yorum Yazın
En Yeni İçeriklerden Hemen Haberdar Ol
Egitimpedia.com'aGiriş Yapın

Egitimpedia Hesabı ile Giriş Yap

Egitimpedia Hesabı Oluşturmak için Tıklayın!